Voor vragen of ziek meldingen, bel 015-2143274

Privacy Policy

Knorretje hecht veel waarde aan de bescherming van Uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om Uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Joke is verantwoordelijk voor de verwerkingen hiervan.

Knorretje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij vragen om Uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is, d.w.z dat de gegevens alleen door directie inzichtelijk zijn of onder toezicht van hen.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als kinderdagverblijf Knorretje zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien U na het doornemen van ons Privacy Policy vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de mail:info@knorretje.com

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN

Persoonsgegevens van klanten worden door Knorretje verwerkt

ten behoeve van de volgend doelstellingen:

 • Factureringen
 • Communicatie
 • Gegevens rondom gezondheid en evt. calamiteiten

Knorretje vraagt de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats/postcode
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geslacht
 • Geboorte datum
 • BSN nummer
 • Bankgegevens

Extra gegevens omtrent de kinderen:

 • Medicijn gegevens
 • Huisarts
 • Verzekeringsmaatschappij en nummer
 • Ontwikkeling gegevens van het kind via observatie van Pravoo

(we zijn in het bezit van een verwerkersovereenkomst)

Uw gegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in het archief voor max. 7 jaar

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PERSONEEL

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Knorretje

verwerkt ten behoeve van de volgend doelstellingen:

 • Administratieve doeleinde.
 • Opleidingen.
 • Communicatie.

Knorretje vraagt de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats/postcode
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geslacht
 • Geboorte datum
 • BSN nummer
 • Kopie paspoort
 • Bankgegevens

Uw gegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en in het archief voor max. 7 jaar

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die U aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de financiële administratie.
 • Het verzorgen van verzekeringen.
 • Observaties.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten.

BEVEILIGING

Al Uw gegevens worden bewaard in een beveiligd computer systeem met daaraan verbonden een wachtwoord en in een afgesloten ruimte.

Alleen directie en hoofdleidster hebben toegang tot deze afgesloten ruimte.

Onze medewerkers hebben getekend voor geheimhouding en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Zij hebben toegang tot NAWT, ontwikkeling kind gegevens, medicijngegevens, dokter- en verzekering gegevens.

Copyright 2024 | Kinderdagverblijf voor Delft en Delfgauw Knorretje